Höjning av elnätsavgifterna och byte av beräkningsmodell för överföringsavgiften från och med 1 januari 2024

Vi på Kraftringen Nät fortsätter att rusta för framtiden. Ett smart och effektivt elnät är en förutsättning för energiomställningen i Sverige. Elnätsavgiften går till att distribuera el samt att underhålla, driftssäkra och bygga ut elnätet. Vi fortsätter göra nödvändiga investeringar för att kunna ge stabila elleveranser i framtiden.

De närmaste 5 åren kommer vi att investera 1,9 miljarder kronor i vårt elnät. På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON) kommer vi därför att höja abonnemangsavgiften för samtliga kunder den 1 januari 2024.

Abonnemangsavgifter

Den fasta abonnemangsavgiften som du betalar för att använda elnätet kommer att höjas och höjningen beror på vilken elnätstariff eller säkring du har. I tabellen nedan presenteras de nya abonnemangsavgifterna för våra vanligaste säkringsabonnemang.

Se aktuella avgifter för andra tariffer:
Privatperson
Företag
BRF

Befintlig abonnemangsavgift inkl. moms (kr/månad) Ny abonnemangsavgift inkl. moms (kr/månad)
LGH 235,00 kr 261,25 kr
16 A 460,00 kr 512,50 kr
20 A 725,00 kr 807,50 kr
25 A 905,00 kr 1 007,50 kr
35 A 1185,00 kr 1 320,00 kr

Höjning och byte av avgiftsmodell för elöverföringen

Bytet som beskrivs nedan avser enbart elnätsavgiften och påverkar inte dina elhandelskostnader.

Från och med årsskiftet byter Kraftringen Nät beräkningsmodell för överföringsavgiften. Bytet beror på att regionnätsägaren (E.ON) nu har valt att gå från ett fast pris per kWh till en avgift som är baserad på timpris.

För att prissättningen ska bli rättvis mot våra kunder och för att undvika att göra kraftiga prisjusteringar av överföringsavgiften flera gånger om året väljer vi att använda en beräkningsmodell som speglar den verkliga kostnaden. I den nya prismodellen kommer priset att beräknas timme för timme och summeras på din månadsfaktura.

Det nya priset kommer att vara delvis baserat på elspotpriset för elprisområde 4 och din avgift kommer att beräknas enligt modellen:

Elöverföringskostnad = (fast pris + procentsats x elspotpriset för elprisområde 4) x din elanvändning.

Det fasta priset kommer att vara olika beroende på vilket elnätsabonnemang du har. Procentsatsen kommer att vara 5,61% av det rörliga spotpriset för elprisområde 4. För att se priserna för olika abonnemang, följ länkarna ovan under rubriken "Abonnemangsavgifter". 

Ny avgiftsmodell för nätersättningen

Bytet som beskrivs nedan avser enbart näterättningen från Kraftrigen Nät och påverkar därför inte ersättningen för din överproduktion från ditt elhandelsbolag.

Kraftringen Nät byter också beräkningsmodell för nätersättning från 1 januari 2024.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader. För att ersätta våra lokalnätsproducenter för de minskade elöverföringskostnaderna får de en nätersättning.

För att få en enhetlig beräkning i olika pristariffer har vi valt att nätersättningen till elproducenter på samma sätt kommer att bli en rörlig ersättning. Bytet innebär att den nya kWh-ersättningen per timme beräknas utifrån elspotpriset för elområde SE4 med samma beräkningsmodell som överföringsavgiften där den fasta delen varierar beroende på tariff.

Varför betalar du en överföringsavgift?

Det svenska elsystemet är uppdelat i 3 olika nivåer. Stamnätet som ägs av Svenska Kraftnät, fyra regionnät som i södra Sverige ägs av E.ON och en mängd lokala elnätsområden där Kraftringen Nät äger 8 olika områden i Småland, Blekinge och Skåne.

elnät.png

Vid överföring av el genom de olika elnäten uppstår elnätsförluster i form av bland annat värme. Detta innebär att för att täcka de elnätsförluster som uppkommer pga din elanvändning så måste ytterligare lite el produceras. Elnätsbolagen måste själva köpa in den el som går förlorad vid överföringen genom elledningarna.

Du som elkonsument ska betala den andel förlustkostnader som uppkommer pga din elanvändning. Överföringsavgiften är den avgiftsmodell som ska täcka dessa kostnader. Elöverföringsavgiften på din faktura ska motsvara andelen av Svenska Kraftnäts, E.ON:s och Kraftringen Näts gemensamma överföringskostnader fram till din elnätsanslutning.

Varför beror elöverföringsavgiften på elspotpriset?

Eftersom det är tre helt olika företag som äger elnäten fram till dig som slutkund har man också lite olika strategier för att täcka förlustkostnaderna. Svenska Kraftnät köper exempelvis sina elnätsförluster till elspotpris medan andra delar av elnätsförlusterna säkras till ett fast pris i förväg.

Eftersom en del av elnätsförlusterna köps till elspotpris påverkas dessa kostnader av variationen i elpriset och som du säkert vet har elspotpriset varit väldigt ostabilt under senaste åren.

Eftersom dagens avgifter är fasta dvs en förutbestämd avgift per kWh har kostnadsvariationen i elhandelspriset skickats från Svenska Kraftnäts och E.ON till Kraftringen Nät i form av flera kraftiga prisjusteringar av överföringsavgiften under senaste åren. Detta har i sin tur tvingat Kraftringen Nät att göra liknande prisjusteringar av överföringsavgiften mot våra kunder.

Från och med årsskiftet ändrar regionnätsägaren E.ON sin avgiftsmodell vilket innebär att de kommer debitera Kraftringen Nät baserat på elspotpris i stället för en förutbestämd fast avgift.

För att prissättningen ska bli rättvis mot våra kunder och för att undvika att göra kraftiga prisjusteringar av överföringsavgiften flera gånger om året väljer vi att debitera våra kunder på samma sätt. Elöverföringskostnaden kommer därför baseras på elspotpriset för elprisområde 4 enligt följande formel.

(Fast pris + procentsats som beror av elnätförlusterna som köps till elspotpris x det rörliga elhandelspriset) x din elanvändning.

Alla månadens timmer summeras på din månadsfaktura till en månadsavgift.
Den nya avgiftsmodellen innebär att du som kund har möjlighet att påverka din elnätsavgift och att två kunder som under samma månad har använt lika mycket el kan ha olika elöverföringsavgifter.

Om du har möjlighet att planera din elanvändning och använda elen under timmar med lägre elpris kommer du att få en lägre överföringsavgift jämfört med om du skulle använt din el under timmar med högre elpris.

Räkneexempel

Om du som kund har ett säkringsabonnemang och under en timme använder 10 kWh och elspotpriset är 150 öre/kWh inkl. moms under den specifika timmen.

Din överföringskostnad för den specifika timmen beräknas då enligt följande:

Fast del: (20 öre/kWh inkl. moms): 20 x 10 = 200 öre = 2,0 kr
Rörlig del: (5,61% av elspotpriset inkl. moms): 0,0561 x 150 x 10 = 84,15 öre = 0,8415 kr
Fast del + rörlig del: 2,0 + 0,8415 = 2,8415 kr

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon