Vad ska jag tänka på om elen stängs av?

Publicerad: 2022-10-20

Om det uppstår effektbrist finns det en möjlighet att elanvändare i Sverige kan få sin el avstängd. Just i södra Sverige finns det en ökad risk för bortkoppling, vilket beror på flera olika faktorer. Här förklarar vi:

  • Varför en bortkoppling eventuellt kan ske
  • Att det är Svenska Kraftnät som fattar beslut om bortkoppling
  • Vad vi som elnätsföretag måste göra vid en bortkoppling
  • Vad du som kund ska tänka på om elen stängs av

Sedan maj har det svenska kraftsystemet haft en sämre utveckling. Svenska Kraftnät konstaterar i sin kalkyl att vi inte kommer att kunna importera den el vi behöver i vinter, vilket ökar risken för effektbrist i södra Sverige.

- Vi har gått från låg till reell risk, vilket innebär att vi kan tvingas koppla bort elanvändare i vinter, säger Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska Kraftnät.

Vi har aldrig tidigare drabbats av elbrist i Sverige. Risken för att det ska inträffa är som störst under kalla och vindstilla vintrar då det går åt mycket energi för att värma bostäder och lokaler.

– Under en normal vinter är Sverige beroende av import under totalt 36 timmar för att upprätthålla effektbehovet. Att det inte är mer beror dels på att inhemsk elproduktion har ökat successivt, samtidigt som överföringskapaciteten av el från norra till södra Sverige har varit hög. Men det vi ser nu är att när vi som bäst behöver importera el finns den kanske inte att tillgå, säger Erik Ek på Svenska Kraftnät.

Varför blir det så här?

  • En orsak till den ökade effektbristen är att kärnkraftverket Ringhals 4 inte startar upp enligt plan utan kommer vara bortkopplad fram till början av 2023. Det medför ett utökat behov av import. Om stora elproducerande enheter i södra Sverige, främst kärnkraftverk, inte är tillgängliga under vintern samtidigt som det är kallt och vindstilla kan det bli svårt att matcha efterfrågan med tillräcklig elproduktion i varje givet ögonblick. Det medför ett utökat behov av import. 

  • Skulle samtidigt elproduktionen vara låg och efterfrågan hög i våra grannländer är det inte alltid möjligt att förse södra Sverige med el från import. Elproduktionen i våra grannländer och i Europa minskar påtagligt, samtidigt som det fortsatt inte sker någon elhandel mellan Europa och Ryssland. 

Om vi när det är som kallast i vinter överstiger tillförlitlighetsnormen* enligt europeisk lagstiftning finns det en risk att elförbrukningen i delar av södra Sverige måste kopplas bort. 

– Det är en stor fördel att det svenska kraftsystemet är en del av det Europeiska elsystemet. I våra olika länder har vi olika kraftslag som kompletterar varandra. Men nu har vi ett mycket ansträngt försörjningsläge i våra grannländer på grund av en rad omvärldsfaktorer, säger Erik Ek.

Faktorer som kan påverka situationen positivt är om gaslagren fylls på, att de franska kärnkraftverkens produktion ökar och att vattenmagasinen ökar i södra Norge. Dessa ”om” kan vi inte påverka. 

Det finns dock saker alla kan påverka: Genom att minska förbrukningen generellt och använda mindre el när den är som dyrast, förbättras situationen för alla. 

– Om vi svenskar sänker elförbrukningen eller flyttar förbrukningen med till exempel två procent från den period då förbrukningen är som störst i vinter minskar risken för bortkoppling fem gånger, säger Erik Ek på Svenska Kraftnät.

Bortkoppling – vad vet vi?

ingen vet i dag hur länge en eventuell bortkoppling kan komma att pågå, eller om det kommer att ske överhuvudtaget. Det vi däremot vet, enligt nuvarande beräkningar, är att bortkoppling av el under en vinterdag med maxförbrukning kan bli mellan 200-600 MW. Detta motsvarar som mest cirka två procent av den totala elförbrukningen i Sverige. 

Det är inte Kraftringen som beslutar om vem som blir bortkopplad

Eftersom elbrist hotar elförsörjningen i hela landet kan Svenska Kraftnät beordra nätföretagen att koppla bort delar av elnätet. På så sätt räddas elnätet från kollaps. När Svenska Kraftnät beslutar om att beordra frånkoppling, hur mycket som ska kopplas bort och i vilka områden, kallas detta för Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK).

När denna order kommer har regionnätsföretaget, som i Skåne är Eon, 15 minuter på sig att genomföra denna manuella förbrukningsfrånkoppling.

Denna bortkoppling styrs och planeras inte av Kraftringen elnät eller andra elnätsbolag i Sverige, utan är alltså ett beslut och en order som kommer från Svenska Kraftnät.

På grund av att tiden - från order till det att frånkoppling ska ske är så kort - har vi som elnätsföretag inte möjlighet att förvarna när, vem och hur länge bortkopplingen kommer att vara. Om situationen uppstår har vi som mål att MFK-informera så fort vi bara kan, genom våra befintliga kanaler som webb, sociala medier och sms-utskick.

Enligt Svenska Kraftnät kommer bortkoppling sannolikt att röra sig om timmar när förbrukningen är som högst, vilket är tidig morgon och sen eftermiddag, när det är kallt och produktionen av vindkraft låg. I de fall längre bortkoppling skulle behövas så kan det bli en så kallad roterande bortkoppling. Detta innebär att olika områden kopplas bort under en viss tid.

Styrel prioriterar hur frånkopplingen sker

För att minska konsekvenserna för samhället vid elbrist har Energimyndigheten utvecklat en process som kallas Styrel (styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer).

Styrel har som syfte att prioritera samhällsviktiga elanvändare och prioriteringen ligger till grund för den ordning vi som elnätsföretag utför den manuella bortkopplingen.  Som samhällsviktiga och prioriterade verksamheter räknas till exempel sjukhus, äldreboenden, räddningstjänst och larmtjänst, vattenförsörjning och telekommunikationer.

Svenska kraftnät bestämmer när och hur stora effekter som åter kan tillkopplas med hänsyn till produktions- och överföringsförmågan på nationell nivå. Det är det vi på Kraftringen måste förhålla oss.

På regional och lokal nivå måste vi som elnätföretag ta hänsyn till att återinkopplingen sker stegvis och kontrollera så att "strömrusning" och överbelastning undviks i elnätet.

Vad ska jag göra om elen kopplas bort? 

Som elanvändare behöver du vara förberedd på strömavbrott och de följder det kan medföra. Var och en tar ett eget ansvar för att hjälpa sig själv och andra i sin omgivning.

Om du berörs av ett avbrott orsakat av förbrukningsfrånkoppling är det viktigt att stänga av vissa av dina apparater eller delar av din anläggning.

Därmed förhindras att allt kopplas på samtidigt när strömmen kommer tillbaka, något som kan skapa efterföljande avbrott med anledning av den återvändande lasten. Den återvändande lasten (eller startströmmen) är många gånger högre än vad lasten var innan förbrukningsfrånkopplingen aktiverades.

När du hjälper till och stänger av dina apparater skapar du möjlighet för oss på Kraftringen att snabbare koppla tillbaka drabbade kunder. Det minimerar också risken för dig att dina huvudsäkringar går sönder och att du får fortsatt avbrott på grund av det.

Har jag rätt till avbrottsersättning vid bortkoppling?

Under vanliga omständigheter kan man enligt Ellagen ha rätt till ersättning om man har varit utan ström i 12 timmar eller mer. Det finns dock undantag och detta är bl.a. om avbrottet beror på fel i stamnätet eller om avbrottet ligger utanför Kraftringens kontrollansvar. Vid strömavbrott som Svenska Kraftnät beslutat utgår därför ingen avbrottsersättning.

Är du tillräckligt förberedd? Svara på Energimyndighetens frågor:
Energimyndigheten: Är du tillräckligt förberedd?

Läs gärna broschyrerna som Energimyndigheten tagit fram: 
Värme i villan vid längre elavbrott 

Värme i lägenheten vid elavbrott 

Självklart är det bra om alla inte bara minskar sin förbrukning generellt, utan även använder mindre el under de dyraste timmarna. Detta gynnar inte bara din plånbok (eftersom du får minskad elförbrukning) utan även elnätet som helhet.  

Fakta och användbara länkar

Risken för bortkoppling av el i vinter har ökat | Svenska kraftnät (svk.se)  

Frågor och svar om effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling

Energifakta - så fungerar energisystemet

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

Strömavbrott - förbered dig

Hemberedskap

* Tillförlitlighetsnormen ska på ett transparent sätt ange den nödvändiga nivån för ett lands försörjningstrygghet och beräknas utifrån en metod som beslutats av EU:s energitillsynsmyndigheters samarbetsorganisation ACER. Syftet med tillförlitlighetsnormen och övriga EU-regler om resurstillräcklighet är att EU-länderna ska bedöma resurstillräcklighet utifrån samma principer och metod. Tanken är också att förhindra att enskilda medlemsländer inför kapacitetsmekanismer som stör utvecklingen av en väl fungerande elmarknad. 

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon