Klimatneutral Kyla

Klimatneutral Kyla är fjärrkyla med minsta möjliga klimatavtryck och som inte ger något nettotillskott av växthusgaser till atmosfären. Genom att välja Klimatneutral Kyla görs ett miljömedvetet val där samtliga utsläpp av växthusgaser från fjärrkylas hela livscykel har beräknats och klimatkompenserats. Med Klimatneutral Kyla tar du ett tydligt steg på resan mot att göra din verksamhet klimatneutral.

Fjärrkylans livscykel

Vår fjärrkyla kommer från 100% förnybara och återvunna källor. Fjärrkylan i norra Lund produceras med värmepumpar, absorptionskylmaskin samt kylmaskiner. Värmepumparna och kylmaskinerna körs enbart på lokal och förnybar el från vårt eget kraftvärmeverk på Örtofta. Absorptionskylmaskinen producerar kyla av vår fjärrvärme som baseras på förnybart biobränsle och restvärme (från industrier och andra verksamheter som annars hade gått förlorad).

Även om vår fjärrkylaproduktion är fossilfri kommer kylan ändå att orsaka vissa utsläpp under sin livscykel. I livscykeln innefattas nämligen allt ifrån utvinning av råvaror, transport av bränsle samt uppbyggnad och avveckling av såväl kylanläggningar som fjärrkylaledningar. För att kartlägga fjärrkylans klimatpåverkan har vi gjort en så kallad miljövarudeklaration, ”Environmental Product Declaration” (EPD), där alla utsläpp som slutprodukten orsakar genom sin livscykel beräknas noggrant. Kartläggningen har dels används för att ge en jämförbar och rättvis bild av fjärrkylans klimatpåverkan, och dels för att kunna identifiera var i livscykeln klimatpåverkan sker för att rätt energieffektiviseringsåtgärder ska kunna sättas in.

Klimatkompensering

Fjärrkylaleveransens klimatkompensering sker genom att en kolsänka skapas som motsvarar storleken på fjärrkylans totala växthusgasutsläpp. En så kallad ”nollbalans” uppstår genom att Kraftringen köper och annullerar redan genomförda – certifierade – utsläppsminskningar som motsvarar den mängd växthusgasutsläpp som fjärrkylan har bidragit med till atmosfären under hela sin livscykel. Detta är vårt sätt att kompensera klimatet för de utsläpp som inte gått att undvika genom våra energieffektiviseringsåtgärder.

För oss är det viktigt att välja högkvalitativa klimatkompenseringsprojekt som uppfyller flera högt satta krav. Bland annat är det viktigt att projekten har ”additionalitet”, vilket innebär att projekten inte hade utförts utan de intäkter som försäljning av certifikaten medför. Exempelvis används Gold Standard-projekt, som är en certifieringsstandard med hög kvalitet och som är godkänd av bland annat Världsnaturfonden WWF. Projekten reducerar miljontals ton CO2e-utsläpp (koldioxidekvivalenter) och skapar samtidigt värde för människor runt om i världen.

En gång per år tredjepartsgranskas klimatkompenseringen av en oberoende part. På så sätt garanteras att vi köpt och annullerat rätt mängd CO2e-reduktioner.

CO2e, koldioxidekvivalenter, är ett sammanvägt mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika växthusgaser bidrar olika mycket till växthuseffekten och global uppvärmning. Måttet koldioxidekvivalenter för en växthusgas anger hur mycket fossil koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma påverkan på klimatet.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon