Örtoftaverket – lokalproducerad el och fjärrvärme från hjärtat av Skåne

I den lilla orten Örtofta, belägen några minuters bilresa från Eslöv, ligger Örtoftaverket. Här producerar vi både el och värme från biobränslen som återvunnet returträ och restprodukter från skogen.

Örtoftaverket är vår senaste och största produktionsanläggning. Här produceras värme till motsvarande 25 000 villor i Lund, Eslöv och Lomma. Till det kommer elproduktion motsvarande hela Eslövs behov.

Örtoftaverket är en modern produktionsanläggning för fjärrvärme och el och drivs enbart på biobränsle. Kraftvärmeverket stod klart i mars 2014 och är vår största satsning någonsin med en investering på ca 1,8 miljarder kronor.

Sedan 2022 levererar vi även fossilfritt producerad ånga direkt till vår granne i byn, där Nordic Sugar driver Sveriges enda kvarvarande sockerbruk. Ångledningen mellan våra anläggningar innebar under den första driftsäsongen en besparing på över 30 000 ton koldioxidekvivalenter. Läs gärna mer i vårt pressmeddelande här.

Förnybar och lokalproducerad värme och el 

Örtoftaverket eldas med biobränsle från lokala och regionala markägare i Skåne och södra Småland. Totalt går det åt cirka 310 000 ton biobränsle per år, i form av bland annat skogsbränsle och returträ, för att driva verket.

Framtidsplaner

2022 fick Kraftringens ledning i uppdrag att planera en investering på ca 2,5 miljarder kronor i ett nytt kraftvärmeverk på den befintliga anläggningen i Örtofta. Den ska ersätta äldre anläggningar i koncernen och tillföra regionen upp till 45 MW eleffekt. Just nu pågår ett projekt som förbereder för investeringsbeslut och tillståndsprövning.

Det nya verket kommer innebära ungefär en fördubbling av produktionskapaciteten vid anläggningen. Investeringsbeslut beräknas kunna tas av Kraftringens ägarkommuner 2024 och då kan verket vara klart 2028.

Utbyggnad av vår kraftvärme är viktigt, inte minst för att vi får en planerbar källa till både värme- och elenergi. Något som är extra viktigt i vår region, där icke planerbar energi i form av sol och vind på så sätt får ett stabilt förnybart komplement.

Miljöansökan för vår kommande verksamhet lämnades in till Mark- och miljödomstolen under 2023. För dig som vill veta mer så finns alla handlingar här på vår webbplats.

Historien bakom Örtoftaverket

Redan i början av 2000-talet började visionen om ett nytt biokraftvärmeverk att ta form inom Kraftringen. Det fanns ett behov av att effektivisera och modernisera produktionen av fjärrvärme i kommunerna Lund, Eslöv och Lomma, som tillsammans bildar koncernens största fjärrvärmenät. Men visionen innefattade också högt satta klimatmål. Verket skulle eldas med lokala och regionala förnybara bränslen, och på så sätt bidra till minskade koldioxidutsläpp globalt, och till att nå såväl regionens som Sveriges klimatmål.

2006 lämnades de första ansökningarna in om bygglov. I mars 2012, efter en sex år lång tillståndsprocess, kunde spaden sättas i marken. Örtoftaverket är ett biobränsleeldat kraftvärmeverk som producerar värme motsvarande halva fjärrvärmebehovet i Lund, Lomma och Eslöv (500 GWh) samt el motsvarande Eslövs årsbehov (220 GWh).

Vi säkrar fjärrvärmens framtid i Skåne

Örtoftaverket stod klart 2014 och byggdes för att effektivisera vår fjärrvärmeproduktion, samt att bidra till Sveriges klimatmål. Biokraftvärmeverket producerar värme till motsvarande 25 000 villor i Lund, Eslöv och Lomma. Till det kommer elproduktion motsvarande hela behovet i Eslöv. Örtoftaverket är Kraftringens största satsning någonsin med en investeringskostnad på 1,8 miljarder svenska kronor.

Eftersom verket eldas med regionala och lokala biobränslen (skogsbränsle och returträ) räknar man med att bidra till en minskning av de globala koldioxidutsläppen. Här eldas toppar, grenar och andra trädrester som blir över efter avverkning som pappersmassa- och träindustrin inte vill ha. Returträ som rivningsvirke, gamla lastpallar och liknande blir också till flis och värme, liksom regelrätta träd och stockar. Cirka 310 000 ton bränsle per år behövs. De flesta leverantörer finns i Skåne och södra Småland.

Utskick till närboende

Varje månad, eller vid behov däremellan, skickar vi ut ett informationsmejl till boende i Örtoftaverkets närområde. Här samlar vi länkar till äldre utskick för dig som missat eller vill gå tillbaka.

April/maj 2024
Mars 2024 (presentationen från mötet finns här)
Februari 2024
Januari 2024
December 2023
November 2023

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon