Elnätsavgifter för högspänning

Här hittar du våra effektavgifter för högspänningsabonnemang.

Effekttariff för högspänning fr.o.m. 2024-01-01.
Fast avgift (kr/år) 12 000
Abonnemangsavgift (kr/kW per år) 216
Effektavgift (kr/kW per år) 516
Effekttariff för högspänning 2023-12-31
Fast avgift (kr/år) 12 000
Abonnemangsavgift (kr/kW per år) 194
Effektavgift (kr/kW per år) 463
Överföringsavgift (öre/kWh) 4,60

Elnätsavgiften består av kostnad för underhåll och investeringar för ett leveranssäkert elnät men även en rörlig överföringskostnad för eldistribution till fastigheten. Vid överföring av el sker förluster i form av värme. Summan av kostanden för alla elnätsförluster överförs från stamnätet till regionnätet och vidare till lokalnätet och dess kunder. Dessa nätförluster utgör den rörliga överföringsavgiften och volymen speglar elanvändningen. 

Det nya priset kommer att vara delvis baserat på elspotpriset för elprisområde 4 och ditt överföringspris kommer varje timme att beräknas enligt följande formel: 3,5 + 0,0561 x elspotpriset öre/kWh. Läs mer om överföringsavgiften och den nya beräkningsmodellen här.

Samtliga avgifter är exkl. moms. Energiskatt om 42,80 öre/kWh tillkommer. 

I abonnemangsavgiften ingår myndighetsavgifterna elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift.

Du hittar mer information om Elnätsavgifterna här.

Allmänna tillämpningsbestämmelser

Avgifterna för högspänning gäller för alla normala leveranser och under förutsättning att särskilt avtal tecknas.

Avgifterna gäller inte för tillfälliga leveranser eller för leveranser som föranleder speciellt höga kostnader eller för leveranser som utgör komplettering till annan kraftanskaffning.

Abonnemangsavgifter

Abonnemang överstigande 1 000 kW

Abonnemangets storlek ska fastställas i förväg och gälla till avtalstidens slut, om inte annat överenskommes. Anmälan om ändrat abonnemang ska ske senast den 30 november året före det år som abonnemanget avser. Abonnemangsavgift erläggs för den under året abonnerade effekten. Om det högsta månadsvärdet under året för uttagen medeleffekt per timme överstiger abonnerad effekt debiteras överuttaget med ett tillägg på abonnemangsavgiften av 100 %.  Abonnemangsavgiften debiteras med 1/12 per månad och avräkning för året görs på fakturan avseende december månad.

Abonnemang upp till 1 000 kW

För leveranser upp till 1 000 kW utgör den högsta under året utnyttjade entimmeseffekten abonnerad effekt. Under året preliminärdebiteras abonnemangsavgiften normalt utifrån föregående års utfall med 1/12 per månad och avräkning för året sker på fakturan avseende december månad.

Effektavgift

Abonnemang överstigande 1 000 kW

Effektavgift erläggs för medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under januari-mars och november-december för uttagen entimmeseffekt. Uppmätta värden under vardagar kl. 06-22 används. Om detta medelvärde överstiger abonnerad effekt, debiteras överuttaget med ett tillägg på effektavgiften med 100 %. Effektavgiften preliminärdebiteras normalt under året utifrån föregående års utfall med 1/12 per månad. Avräkning för året görs på fakturan avseende december månad.

Abonnemang upp till 1 000 kW

Effektavgift erläggs för medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under januari-mars och november-december för uttagen entimmeseffekt. Uppmätta värden under vardagar kl. 06-22 används. Effektavgiften preliminärdebiteras normalt under året utifrån föregående års utfall med 1/12 per månad. Avräkning för året görs på fakturan avseende december månad.

Energiavgift

Debitering sker månadsvis i efterskott och baseras på definitiva värden.

Reaktiv effekt

I avgiften ingår rätt till uttag av reaktiv effekt upp till 50 % av abonnerad aktiv effekt. Uttagsrätten anges som förhållandet mellan det högsta månadsvärdet under året för uttagen reaktiv medeleffekt per timme i kVAr och abonnerad effekt i kW. Överstiger uttagen reaktiv effekt angiven gräns debiteras överuttaget med 100 kr/kVAr. Avräkning för året görs på fakturan avseende december månad.

Tidsbegrepp

Med vardagar avses normalt måndag-fredag. Undantag är att följande dagar inte betraktas som vardagar, även om de infaller måndag-fredag.

  • Nyårsdagen
  • Trettondedag jul
  • Skärtorsdag, Långfredag, Annandag påsk
  • Julafton, Juldagen, Annandag jul
  • Nyårsafton

Övrigt

Angivna tider avser svensk normaltid. Moms tillkommer på samtliga avgifter. För nyanslutning och abonnemangsökning gäller särskilda villkor (anslutningsavgifter).

 

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon