Anslut din fastighet eller produktionsanläggning till elnätet

Om du vill ansluta en fastighet eller produktionsanläggning till vårt elnät kontaktar du en behörig elinstallatör. Installatören skickar sedan in en förfrågan till oss och vi lämnar då en prisuppgift på vad anslutningen kommer att kosta. Sedan sköter vi och installatören resten.

Anslutaprocessen el.PNG

Anslutningsavgifter

När du vill nyansluta dig till elnätet debiteras en engångsavgift som täcker kostnaderna för anslutningen. Hur stor engångsavgiften blir beror på vilken storlek på huvudsäkring du behöver samt avståndet till befintligt elnät. För de flesta bostäder räcker en huvudsäkring på 16-25 A.

Anslutningsavgifter fr.om 2023-04-01 inkl. moms  

Säkring

Zon 1

0-200 m

Zon 2

200-600 m

Zon 3

600-1 200 m

Zon 4

1 200-1 800 m

16-25 A 44 375 kr 44 375 kr + 381 kr/m 196 875 kr + 909 kr/m 742 125 kr + 526 kr/m
35-63 A 58 125 kr 58 125 kr + 435 kr/m Offert Offert
80-125 A 86 250 kr Offert Offert Offert
160 A 108 125 kr Offert  Offert  Offert
200 A 123 125 kr Offert  Offert  Offert
Över 200 A Offert Offert Offert Offert

Samtliga avgifter är inklusive moms.

Ändring av huvudsäkring

Behöver du ändra din befintliga huvudsäkring? Då kontaktar du en behörig elinstallatör. Vid höjning av säkring beräknas anslutningsavgiften i de allra flesta fall genom mellanskillnaden mellan den nya och den gamla säkringsstorleken.

Vid sänkning av huvudsäkring betalas ingen avgift till oss, utan du betalar endast arbetskostnaden för installatören. Höjningar och sänkningar av huvudsäkring ska alltid göras av en behörig installatör som först har fått installationsmedgivande från oss. Det är viktigt att din installatör skickar en så kallad färdiganmälan till oss när ändringen är gjord. Ändringen av ditt elnätsabonnemang görs tidigast från det datum vi fått in färdiganmälan.

Ändring från 1-fas till 3-fas

Vid ändring från 1-fas till 3-fas betalas en avgift som motsvarar våra faktiska kostnader. Kontakta en behörig elinstallatör för mer information.

Återinkoppling av frånkopplad anslutning

Om du vill återinkoppla en frånkopplad elanslutning kontaktar du en elinstallatör som i sin tur inkommer med en föranmälan till oss. Har din anslutning varit frånkopplad mindre än 20 år utgår ingen ny anslutningsavgift. En avgift på 2 500 kronor inklusive moms tas däremot ut för kontroll av kabel, mätaruppsättning etc. Detta gäller under förutsättning att serviskabeln (ledningen som går fram till fastigheten) finns kvar. Har din anslutning varit frånkopplad mer än 20 år eller om serviskabeln är borttagen utgår ny anslutningsavgift.

Bortkoppling av anslutning

Vid bortkoppling av anslutning fyller du i blanketten ”Bortkoppling av elanslutning” och skickar in till oss. Blanketten hittar du längst ner på denna sida. Vi tar då ner elmätaren och elen stängs av. Nedtagningen av mätaren kostar inget. Säsongsmässiga till- och frånkopplingar av anslutningar (exempelvis i sommarstugor) är inte tillåtna.

Tillfällig elanslutning

Håller du på att bygga ett hus? Då kan du vara i behov av en tillfällig anslutning som kan användas fram till dess att husets ordinarie anslutning är färdig att kopplas in. För en in- och urkoppling under ordinarie arbetstid debiteras en avgift på 6 250 kronor inklusive moms (upp till 80A). Sker kopplingen utanför ordinarie arbetstid är avgiften 1,5 x denna avgift. Kan inkoppling inte ske på grund av otillfredsställande central eller andra brister utgår extra avgift om en halv avgift enligt ovan för varje besök.

Anslutning av produktionsanläggning

Ska du koppla in en solcellsanläggning eller annan småskalig produktionsanläggning till elnätet? Då kontaktar du en behörig elinstallatör som installerar din anläggning, sköter kontakten med oss och skickar in föranmälan så att du kan börja producera din egen el. Tillsammans med din elinstallatör fyller du även i blanketten för anslutning av produktionsanläggning som du hittar längst ner på den här sidan. Blanketten skickar elinstallatören in tillsammans med föranmälan.

Tillämpningsbestämmelser

Anslutningsavgift utgår för varje servis och bestäms för säkringskunder av servissäkringens storlek och avstånd till nätstationen. Varje juridisk fastighet skall ha var sin servis. Anslutningsavgift utgår vid nyanslutning samt vid ändring till större servissäkring. I anslutningsavgiften ingår kabel fram till leveranspunkten.

Det åligger kunden att ordna, bekosta och förlägga rör samt utföra håltagning för serviskabeln. Kraftringen anger förläggningssätt och sträckning.

Vid flyttning av serviskabel skall kunden betala Kraftringens kostnader för material och utfört arbete. Erlagd anslutningsavgift återbetalas inte.

Handläggningstider

Allmänt

Varje anslutning kräver olika mycket arbete och tiden det tar från inkommen föranmälan till driftsatt anläggning varierar därefter. Sådant som vanligen påverkar är bland annat vilken årstid det är, om det är landsbygd eller tätort och vilka tillstånd som behövs. Behöver Kraftringen Nät utföra mer eller mindre omfattande åtgärder för att möta behoven kan det också bli nödvändigt med en större nätutredning, Det kan till exempel handla om att Kraftringen Nät behöver beställa och låta bygga en ny nätstation eller förlägga nya kablar. Allt beroende på hur elnätet och förutsättningarna ser ut i ett visst område.

Ett ärendes komplexitet påverkar alltså Kraftringen Näts hantering och således också dess handläggningstid. Utöver detta tillkommer tiden det tar för våra handläggare att påbörja ärendet (här påverkar mängden inkomna ärenden) och vår entreprenörs tid för att planera och utföra installationen. Kraftringen Näts entreprenör ansvarar bland annat för att införskaffa erforderliga tillstånd, samordna med elinstallatör efter mottagen beställning, planera och utföra mark-och elarbeten samt återrapportera till Kraftringen Nät.

Ärenden som berör ändringar på befintlig elanslutning

Tiden det tar att genomföra önskade ändringar i befintlig anslutning variera beroende på hur omfattande arbetet är. Om det handlar om enklare åtgärder, såsom att justera en mätarsäkring, kan din elinstallatör få ett svar ganska omgående från oss. Om vi däremot behöver utreda hur den önskade ändring påverkar vårt elnät och om en eventuell nätförstärkning behövs, kan det ta längre tid innan vi kan ge besked och fastställa en tidplan för arbetet. Räkna dock med att det kan ta mellan 1 till 6 månader, och i vissa fall ännu längre. Det är därför av största vikt att anlitad elinstallatör inkommer med en föranmälan till oss i god tid innan önskad leverans.

Ärenden som berör ny elanslutning

Om vi behöver utföra markarbeten utanför tomt-/fastighetsgräns för att kunna dra fram el eller göra förstärkningar i nätet krävs det oftast tillstånd från markägare, kommuner och/eller myndigheter. Beroende på hur omfattande arbetet är som vi måste göra utanför tomt-/fastighetsgräns och hur lång processen är för att få beviljat samtliga tillstånd, kan en elanslutning från det att en beställning gjorts av våra handläggare till vår entreprenör, ta allt ifrån 3 till 12 månader. I sällsynta fall ännu mer. Det är därför av största vikt att anlitad elinstallatör inkommer med en föranmälan till oss i god tid innan önskad leverans.

Om det redan finns el framdraget till tomt-/fastighetsgräns och inga vidare åtgärder måste göras i nätet kan arbetet vara färdigt ganska omgående efter det att vår entreprenör mottagit vår beställning, vanligen 1 till 3 månader.

Ärenden som berör tillfällig elanslutning

Tillfällig elanslutning är en anslutning som tillfälligt matar en byggarbetsplats under byggtider eller som används för att förse en ambulerande verksamhet med el. Så som till exempel ett tivoli, en cirkus eller andra typer av evenemang. Föranmälan om tillfällig anslutning ska skickas till nätbolaget minst 30 dagar innan anläggningen är tänkt att kopplas in. Tänk på att föranmälan måste vara komplett för att kunna behandlas i tid.

Tillfälliga anläggningar ansluts alltid i befintligt nät vid en punkt där det är tekniskt möjligt vilket innebär att det behöver finnas fysiskt utrymme samt tillräcklig kapacitet. Man kan därför inte alltid förvänta sig att anslutning är möjlig på önskad position. Skulle det visa sig att positionen för den tillfälliga elanslutningen ligger långt ifrån en lämplig plats i det befintliga nätet får den i stället hanteras i kombination med en permanent anslutning. I dessa fall påverkas tiden för inkopplingen markant. Det är därför av största vikt att anlitad elinstallatör inkommer med en föranmälan till oss i god tid innan önskat leveransdatum.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon