Kraftringen levererar ett starkt resultat under ett utmanade år

2021 var precis som energimarknaden ett turbulent år med stora svängningar. Kraftringen gör ett stabilt och starkt resultat. Vilket skapar förutsättningar för fortsatta investeringar i el och gasnät, värme & kyla och fiber. På totalt 8 mdkr till 2030. Micke Andersson CFO berättar mer om energiåret 2021 i bifogad film.

  • Nettoomsättningen i koncernen ökade med 26,4% jämfört med föregående år och uppgår nu till 3 884 mnkr (3 072). Innevarande år hade några kalla vintermånader med höga elpriser vilket ökade energiomsättningen.
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 482 mkr (405) vilket är 77 mkr bättre än föregående år. Resultatförbättringen förklaras främst av att energinettot, skillnaden mellan energiförsäljning och energiinköp, ökade till följd av att kundernas energiförbrukning var hög under vintermånaderna. Resultatutvecklingen i Modity Energy Trading AB blev också klart bättre än föregående år.
  • Totala investeringar under 2021 uppgår till 420 mnkr (366). Bland annat reinvesteringar för att öka leveranssäkerheten och minska drift- och underhållskostnader inom eldistribution. Dessutom byts samtliga elmätare ut. Reinvesteringar i äldre fjärrvärmenät pågår. Utbyggnad av fjärrvärme, elnät och fiber pågår till nya stadsdelar i ägarkommunerna.
  • Nettoskulden (räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar) minskade med 11,3 % till 1 792 mnkr (2 019).
2021 var precis som energimarknaden ett turbulent år med stora svängningar. Kraftringen gör ett stabilt och starkt resultat. Vilket skapar förutsättningar för fortsatta investeringar i el och gasnätet, värme & kyla och fiber. På totalt 8 mdkr till 2030.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon