Kraftringen visar vägen för en mer hållbar energianvändning genom att miljödeklarera hela fjärrvärmenätet

Kraftringen ska ta fram en miljövarudeklaration för hela sin fjärrvärmeproduktion, från vagga till grav. Metoden som används är EPD, Environmental Product Declaration, som är ett informationssystem som objektivt beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Poängen är att ge byggherrar ett tillförlitligt och jämförbart beslutsunderlag om miljöpåverkan hos olika energislag (– och på så vis visa vägen för en mer hållbar energivärdering).

Miljövarudeklarationen tas fram tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och avser fjärrvärmenätet i Lund, Lomma samt Eslöv. Även det lågtempererade fjärrvärmenätet i Brunnshög i Lund får en egen deklaration. Vid införandet kommer EPD:erna förmodligen vara unika i sitt slag då de tillsammans omfattar ett helt fjärrvärmenät.

- Vi vill bidra till att minska miljöpåverkan från energisystemet i södra Sverige. Genom att kunna presentera tillförlitlig och relevant data kan byggherrar i regionen göra jämförbara och bra val av energilösningar till sina fastigheter, säger David Edsbäcker, affärsutvecklare på Kraftringen.

IVL följer ett internationellt erkänt system för framtagande av miljöinformation, EPD, som innehåller kvalitetssäkrad och jämförbar information om miljöprestanda för en viss produkt eller tjänst. I en EPD beräknar IVL den totala miljöpåverkan för produktens – i det här fallet fjärrvärmens – livscykel från vagga till grav; från byggnationen av produktionsanläggningarna och rören i marken till utvinningen av råvaror och slutligen energileveransen. Metodiken är således mer omfattande än dagens branschpraxis som framförallt studerar de direkta eller indirekta utsläpp som uppstår vid energiomvandlingen.

Genom att kvantifiera utsläppen under hela livscykeln erhålls en bild av de totala växthusgasutsläppen per levererad kilowattimme. I takt med att antalet framtagna EPD:er ökar och fler uppvärmningsformer inkluderas, kan miljöpåverkan från olika energilösningar jämföras på ett mer tillförlitligt sätt.

– Behovet av information som beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan på ett objektivt och transparent sätt ökar snabbt, särskilt inom byggbranschen. De EPD:er som vi tar fram åt Kraftringen blir de första i sitt slag eftersom den rymmer hela fjärrvärmeproduktionen, och det blir väldigt intressant att se resultaten och hur de kan användas för att jämföra olika energilösningar, säger Elvira Molin projektledare på IVL.

Arbetet med att ta fram indata pågår just nu, och färdiga och publicerade EPD:er beräknas finnas tillgängliga för byggherrar under våren 2022.

- Att inkludera utsläpp från hela livscykeln, och inte bara utsläppen kopplat till energiomvandlingen, är för oss en trovärdighetsfråga. Med tredjepartsgranskade EPD:er av miljöpåverkan längs hela livscykeln, synliggör vi i siffror som visar att vår förnybara och återvunna fjärrvärme totalt sett är ett hållbart alternativ. Vi hoppas vår satsning inspirerar fler energibolag att ta fram EPD:er för sina produkter, säger David Edsbäcker.

För mer information kontakta:

David Edsbäcker, affärsutvecklare Kraftringen, tfn: 072 454 27 55

Elvira Molin, IVL, tfn: 072-561 0593 alt. elvira.molin@ivl.se

Om IVL Svenska Miljöinstitutet:

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som arbetar med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. IVL bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

Om Kraftringen:

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 260 000 energikunder och runt 600 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se

- Att inkludera utsläpp från hela livscykeln, och inte bara utsläppen kopplat till energiomvandlingen, är för oss en trovärdighetsfråga. Med tredjepartsgranskade EPD:er av miljöpåverkan längs hela livscykeln, synliggör vi i siffror som visar att vår förnybara och återvunna fjärrvärme totalt sett är ett hållbart alternativ. Vi hoppas vår satsning inspirerar fler energibolag att ta fram EPD:er för s
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon