Nya rön om gasens roll i Sverige

En ny studie från Energiforsk visar att biogas och vätgas har stor potential i omställningen till ett klimatneutralt svenskt energisystem. Studien visar också att ny gasinfrastruktur kan avlasta elnäten. Industrisektorn och tyngre transporter, där utsläpp är svåra att reducera på andra sätt, är branscher som gynnas mest.

- Hittills har de flesta studier av hur utsläppen kan minskas fokuserat på elsystemet, men inte lika mycket på möjligheterna att minska utsläppen genom gas och ny gasinfrastruktur. Rapporten visar att behovet av förnybar och koldioxidsnål gas med tillhörande infrastruktur är stort om klimatneutralitet ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, säger Mattias Wondollek, områdesansvarig för energisystem och marknad på Energiforsk.

Elanvändningen fram till år 2045 förväntas öka till nästan en fördubbling från dagens nivå. För detta behöver både elproduktionskapaciteten och elnäten stärkas kraftigt, även om den nya gasinfrastrukturen kan avlasta elnäten.

Ny infrastruktur för vätgas
Resultaten pekar på att det kommer att krävas en storskalig utbyggnad av en helt ny infrastruktur för vätgas och att det bildas industrikluster med lokala gasnät. Vätgasanvändningen kan öka kraftigt och även nya vätgaskluster byggs upp, inte minst kring stålindustrin i norra Sverige, men även kring kemiindustrin på västkusten. Inom järn- och stålproduktionen antas vätgas spela en viktig roll, lätta transporter kommer till stor del att elektrifieras och fjärrvärme spelar en fortsatt stor roll i omställningen av energisektorn.

- Det är samhällsekonomiskt intressant att investera i infrastruktur för vätgas. Rapporten ökar också insikten om hur central vätgasinfrastrukturen är både för att nå klimatmålen och för att få ett energisystem i balans. Viktiga åtgärder nu är att på nationell nivå börja samplanera el- och gasinfrastrukturen, så kallad sektorkoppling, och att börja förbereda för en modell som skapar samhällsnytta genom att vara öppet för alla som vill ansluta sig. Dessutom bör vätgasnäten vara reglerade, precis som elnäten, säger Hans Kreisel, vd för Nordion Energi.

Synergieffekter mellan olika energislag
Behovet av att proaktivt samplanera el-, gas- och annan infrastruktur kommer att öka för att möjliggöra synergier mellan olika energislag för såväl el- som värmeproduktion. Att skapa finansieringsmodeller för marknaden att investera i ny vätgasinfrastruktur är en annan åtgärd som tros skynda på utvecklingen.

- Det är intressant att få se resultat som visar på att fler energislag kommer behövas för att nå klimatneutralitet till så låg kostnad som möjligt. Gasen är ännu inte så stor i Sverige som på andra håll i Europa och dess roll glöms ibland bort. På Kraftringen, som äger infrastruktur för såväl el som fjärrvärme och gas, arbetar vi redan med att maximera nyttan med varje infrastruktur och energislag på bästa sätt, säger Johanna Nielsen Pontusson, produktägare för gasnät på Kraftringen. I framtiden tittar vi bland annat på att integrera vätgasproduktion med vårt fjärrvärmesystem för att ta tillvara den värmeutveckling som annars bara blir en energiförlust i elektrolysprocessen.

Om rapporten
Analysen i projektet har genomförts av konsultbolaget Guidehouse som har internationell erfarenhet av och utfört liknande avkarboniseringsstudier med fokus på gasen och gasinfrastrukturens roll för att nå klimatmålen. Bakom studien står också Gasnätet StockholmGöteborg Energi, Kraftringen, Nordion Energi, Öresundskraft.

För mer information, kontakta:

Mattias Wondollek, Områdesansvarig energisystem och marknad Energiforsk, mattias.wondollek@energiforsk.se, tel. 070-164 44 51

Matilda Danielsson, Kommunikation Nordion Energi, matilda.danielsson@nordionenergi.se, tel. 073-842 91 90

Mattias Brage, Presschef Kraftringen, mattias.brage@kraftringen.se, tel. 073-068 94 58

En ny studie från Energiforsk visar att biogas och vätgas har stor potential i omställningen till ett klimatneutralt svenskt energisystem. Studien visar också att ny gasinfrastruktur kan avlasta elnäten. Industrisektorn och tyngre transporter, där utsläpp är svåra att reducera på andra sätt, är branscher som gynnas mest.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon