Kraftringen Energis bud på Skånska Energi: erbjudandehandling offentliggjord

Erbjudandet som presenteras i detta pressmeddelande lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Kraftringen Energis bud på Skånska Energi: erbjudandehandling offentliggjord

Den 2 oktober 2018 offentliggjorde Kraftringen Energi AB (“Kraftringen”) ett kontanterbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (“Skånska Energi”) om förvärv av samtliga utestående aktier i Skånska Energi till ett pris om 80 kronor för varje aktie oavsett aktieslag (”Erbjudandet”).

Erbjudandehandling

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgänglig på Kraftringen Energis webbplats (www.kraftringen.se/Om-Kraftringen/Om-foretaget/erbjudande/) och SEBs webbplats (www.sebgroup.com/prospectuses). På de ovan nämnda webbplatserna är även Erbjudandets anmälningssedel tillgänglig.

Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 5 oktober 2018 till och med den 26 oktober 2018. Redovisning av likvid förväntas att påbörjas så snart som möjligt efter utgången av acceptperioden, vilket förväntas ske omkring den 2 november 2018, under förutsättning att villkoren för Erbjudandet uppfylls.

Ytterligare information

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till:

Sezgin Kadir, VD

Mobil: 070 325 08 15

E-post: Sezgin.Kadir@kraftringen.se

Micke Andersson, CFO

Mobil: 073 917 91 04

E-post: micke.andersson@kraftringen.se

Mattias Brage, press- och PR-ansvarig

Mobil: 073 068 94 58

E-post: mattias.brage@kraftringen.se

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 4 oktober 2018 kl. 16.40.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon