Kraftringen tidigarelägger investeringar i elnäten

Kraftringen har beslutat att höja takten på de sedan tidigare beslutade och planerade investeringarna i elnäten. Till följd av det ökade investeringsbehovet kommer Kraftringen att genomföra en höjning av elnätsavgiften som träder i kraft den 1 maj 2017. Höjningen inkluderar även en höjd avgift för regionnäten.

Kraftringens ambition att säkerställa en avbrottsfri och säker elleverans till samtliga kunder, på landsbygd och i tätort, kräver en uppgradering av det befintliga elnätet. För att kunna möta nuvarande och den i framtiden ökande elanvändningen med en ökad digitalisering i samhället har Kraftringen beslutat att tidigarelägga de sedan tidigare beslutade och planerade investeringarna i Kraftringens elnät.

- Våra kunder har rätt till en säker elleverans. För att uppnå våra mål om hög leveranssäkerhet och nöjda kunder oavsett var man bor kommer vi under perioden 2017–2020 att fördubbla vår investeringstakt jämfört med tidigare, säger Mikael Olsson distributionschef på Kraftringen.

På grund av de lokala skillnaderna i elnäten, kommer Kraftringen att genomföra stora investeringar för att öka leveranssäkerheten där det finns brister. Investeringarna handlar främst om att genomföra storskaliga vädersäkringar. Totalt kommer 560 kilometer oisolerad ledning att isoleras. I första hand handlar det om att gräva ner dessa ledningar. Där så inte är möjligt utrustas befintliga ledningar ovan mark med ytterligare skydd.

- Vårt mål är att år 2020 ha vädersäkrat alla våra elnät. Eftersom majoriteten av näten i tätorter redan är nedgrävda under marken kommer de flesta investeringarna att ske på landsbygden. Samtidigt befinner sig en stor del av Sveriges elnät nu i ett skede där den femtio år gamla infrastrukturen behöver uppgraderas. Därför kommer även näten i tätorter att förbättras, genom exempelvis stationsbyten. Allt för att kunna erbjuda våra kunder samma försäkran om leveranssäkerhet, säger Mikael Olsson distributionschef på Kraftringen.

Till detta kommer Kraftringen att behöva förbereda den befintliga infrastrukturen för framtidens smarta elnät. Smarta elnät ska bland annat bidra till att bättre kunna ta till vara förnybar och intermittent elproduktion. Det innebär som exempel att kunder som producerar el via egna solceller ska kunna leverera överskottet in i Kraftringens elnät och ett väl fungerande energisystem.

För att finansiera de påskyndade investeringarna kommer Kraftringen att genomföra en avgiftshöjning. Avgiftshöjningen påverkar inte den totala månatliga avgiften för elförsörjning utan enbart den andel som utgör kostnaden för elnätet. Höjningen träder i kraft den 1 maj 2017 och motsvarar för en lägenhetskund cirka 18 kr per månad, för villakund utan elvärme cirka 40 kronor per månad och för en villakund med eluppvärmning cirka 75 kr per månad.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon