Hållbar och fossilbränslefri energiproduktion

Tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners verkar Kraftringen för en hållbar energiproduktion, distribution och energianvändning i regionen. Kraftringens Hållbarhetsrapport, "Tillsammans gör vi skillnad", som redovisar verksamheten 2015 ur ett hållbarhetsperspektiv, är nu klar.

Kraftringens mål är att ha en helt fossilbränslefri produktion senast år 2020:

- Under 2015 använde vi 92 procent förnybara bränslen och återvunnen värme i vår leverans av fjärrvärme. För att uppnå målet om 100 procent förnybara bränslen kommer vi bland annat att avveckla ett antal äldre produktionsanläggningar. I vår handlingsplan ligger också att fasa ut torven ur Örtoftaverkets bränslemix. Arbetet med fossilbränslefri produktion senast år 2020 utgör ett viktigt steg på vår hållbarhetsresa, menar Kraftringens vd Sylvia Michel.

Tillsammans med Lunds universitet har Kraftringen utvecklat en unik lösning för värme och kyla avsedd för det nya MAX IV-laboratoriet. Kylanläggningen tar tillvara den energi laboratoriets instrument behöver, så att energin kan återanvändas och värma cirka 1 500 villor i Lund.

- Vårt ansvarstagande och hållbarhetsarbete sker med affärsmässig samhällsnytta som drivkraft, säger Sylvia Michel.

För att sprida kunskaper om energieffektivisering och hållbara energisystem medverkar Kraftringen bland annat i det av EU finansierade projektet CITyFiED, som följs av 50 städer runt om i Europa. Kraftringen samarbetar med Lunds kommun, Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) och IVL Svenska Miljöinstitutet för att modernisera bostadsområdet Linero i östra Lund. Projektets syfte är att ta fram en kostnadseffektiv modell för energieffektivisering av befintliga bostadsområden, som kan möta de hållbarhetsutmaningar många städer, fastighetsägare och energibolag står inför.

Under 2015 anslöt sig Kraftringen också till FNs Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption.

Kraftringens Hållbarhetsrapport är en transparent redovisning av verksamheten där vi både lyfter fram vad vi uppnått, hur vi hanterar utmaningar samt framtida målsättningar. Hållbarhetsrapporten 2015 är, liksom tidigare hållbarhetsrapporter, granskad och bestyrkt av en extern auktoriserad revisonsbyrå. Hållbarhetsrapporten bifogas pressmeddelandet.

Den 26 april samlas Kraftringens ägare till bolagsstämma. Stämman inleds med seminarier och paneldiskussion under rubriken "Framtidens hållbara regionala utveckling – från vision till verklighet".

.

Tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners verkar Kraftringen för en hållbar energiproduktion, distribution och energianvändning i regionen. Kraftringens Hållbarhetsrapport, ”Tillsammans gör vi skillnad”, som redovisar verksamheten 2015 ur ett hållbarhetsperspektiv, är nu klar.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon