Världens kraft

För att kunna säkra en hållbar utveckling av energiförsörjningen till våra kunder samverkar Kraftringen med akademi, näringsliv och kommuner i olika innovations- och forskningsprojekt. Dessa är kopplade till såväl produktionstekniska frågor som till marknadsfrågor och hållbar stadsutveckling.

Utöver detta sitter vi med i en rad sakråd och referensgrupper inom branschen. Detta är viktigt då ett energiföretags förutsättningar sätts av våra kunder, samhällets utveckling och av politiken, på såväl EU-nivå och nationell nivå som regional/lokal nivå.

Internationellt

Några av de sammanhang där Kraftringen medverkar på internationell nivå är följande:

Kraftringen är med i organisationen GEODE som utgörs av representanter från lokala gas- och eldistributörer från hela Europa. GEODE:s syfte är, utöver att vara ett kunskapsnätverk, att utöva politisk påverkan på nationell såväl som internationell nivå.

Vi deltar även i en av EU-kommissionens arbetsgrupper som hanterar utvecklingen inom elnätet och hur detta i framtiden kan samverka med övriga energislag för att skapa ett hållbart energisystem.

Via Energiföretagen Sverige medverkar Kraftringen i branschorganisationen Eurelectrics arbetsgrupp rörande e-mobilitet. Eurelectric representerar el-industrin på EU-nivå och arbetsgruppens syfte är att arbeta för en effektiv elektrifiering av transportsektorn.

Nationellt

På nationell nivå är Kraftringen med i flera råd och organisationer som jobbar för en hållbar utveckling av bl.a. el-, värme-/kyla-, fiber- och gasbranscherna. Nedan presenteras några av dessa sammanhang:

Kraftringen samarbetar med forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk som bedriver energiforskning. Just nu driver och samordnar Kraftringen flera projekt inom forskningsprogrammen FutureHeat och Askprogrammet:

  • FutureHeat syftar till att bidra till visionen om ett hållbart uppvärmningssystem där de samhällsinvesteringar som gjorts i fjärrvärme- och fjärrkyla tas till vara.
  • Askprogrammet syftar till att hitta en hållbar användning av askor från förbränning (i exempelvis Örtoftaverket).

Vi är också representerade inom en rad olika råd, arbetsgrupper och expertgrupper hos branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Bl.a. sitter vi med i sakrådet för värme- och kyldistribution. Vi deltar också i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Värmemarknad Sverige som samlar aktörer från hela värmebranschen och syftar till att utöva politisk påverkan och visa på hur värmemarknaden kan fortsätta sin positiva utveckling.

Elkraftbranschens intresseorganisation Power Circles syfte är att samla energibranschen kring viktiga framtidsfrågor och verka för en hållbar utveckling genom elektrifiering med fokus på smarta elnät, energilagring, e-mobilitet och småskalig elproduktion (t.ex. sol). Ett projekt som vi är engagerade i just nu undersöker hur och om man kan förbättra våra elnät ytterligare med hjälp av batterier som komplement till vanliga elledningar.

Kraftringen är med i Gasmarknadsrådet, ett informations- och samrådsorgan som behandlar gasnätets långsiktiga utveckling och arbetar för att marknaden alltid ska ha säker och effektiv tillgång till gas. Dessutom är vi med i branschorganisationen Energigas Sveriges nätmarknadsgrupp som både hanterar marknadsfrågor och tar fram utvecklingsprojekt för att flytta branschen framåt. Vi är även engagerade i Vätgas Sverige.

Dessutom är vi med i Svenska stadnätsföreningen – en oberoende bransch- och intresseorganisation för Sveriges stadsnät, vilken företräder majoriteten av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.

Regionalt/lokalt

Kraftringen medverkar i en mängd samarbeten för att utveckla regionen. Vi är exempelvis med när Länsstyrelsen, Region Skåne och våra ägarkommuner tar fram klimat-, energistrategier och översiktsplaner. Vi fungerar som sakkunnig och inspiratör rörande energifrågor i våra ägarkommuner. Dessutom är vi med och driver flera innovationsprojekt. Flera av dessa kan du läsa mer om under Innovationsprojekt.

För att driva på utvecklingen är vi en del av innovationsplattformen Future by Lund vars arbete finansieras av Vinnova och som verkar för smarta och hållbara lösningar för växande städer, byar och de människor som bor där. Kraftringen deltar just nu i projekten Smarta Offentliga Miljöer och Elväg Syd.

Vi deltar också i det Vinnovafinansierade projektet PipeStatus som syftar till att testa nya grävfria metoder för att diagnostisera statusen på nedgrävda vatten- och fjärrvärmerör. Genom att kombinera dessa tillståndsbedömningar med t.ex. mark- och trafikdata erhålls beslutsunderlag för prioritering av vilka ledningssträckor som ska bytas ut.

Kraftringen ingår i kompetenscentret Centre for Combustion Science and Technology (CECOST) som syftar till att möjliggöra energieffektiva förbrännings- och förgasningsprocesser med lägsta möjliga emissionsnivåer. Kraftringen delfinansierar ett projekt vars mål är att - med laserbaserad mätteknik - förbättra förbränningen av biobränsle på bland annat Örtoftaverket.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon