Smart Cities Accelerator

Smart styrning av fjärrvärme – för en hållbar framtid.

Smart Cities Accelerator (SCA) var ett så kallat Interreg-finansierat projekt (Europeiskt territoriellt samarbete) som pågick mellan perioden augusti 2016 − mars 2020. I projektet medverkade ledande högskolor, universitet och utvalda kommuner i Sverige och Danmark. Syftet var att tillsammans utveckla hållbara lösningar som bygger på intelligent användning av energi och integrerade datasystem. Det innebar bland att analysera vilken roll människors beteende och olika lagar kan komma att ha på det framtida energisystemet.

Kraftringens ambition med projektet var att utvärdera möjligheterna till att sänka temperaturen i fjärrvärmenätet med hjälp av en förbättrad styrning. Denna styrning tar hänsyn till väderbaserade prognoser, aktuell värmeförbrukning i fjärrvärmesystemet och begränsningar i nätet. Kraftringens incitament att sänka framledningstemperaturen är framförallt: högre elproduktionskapacitet i Örtoftaverket, mindre värmeförluster i distributionsnätet och bättre utnyttjande av spillvärmekällor. Detta innebär i sin tur att resurser kan utnyttjas bättre eftersom mer värme och el kan produceras av samma mängd bränsle. En sänkt framledningstemperatur har alltså många fördelar.

Utmaningarna med en sänkt framledningstemperatur är att bibehålla en tillräckligt hög temperatur även i nätets utkant. Eftersom det tar ca fyra timmar för det varma vattnet att transporteras från vår produktionsanläggning i Örtofta till nätets yttersta delar går en del värme alltid till spillo. Genom digitaliserad styrning som tar hänsyn till både tidsfördröjning och väderprognoser är det möjligt att sänka temperaturen och därmed minska värmeförlusterna.

I mars 2020 avslutades projektet med lyckat resultat. Det visar att sänkt framledningstemperatur leder till ökad resurseffektivitet som skapar en win-win-situation för både kund, miljö och företag. Förutom att framledningstemperaturen kunnat sänkas med i snitt 2°C har även returtemperaturen sänkts med ca 0,5°C. Distributionsförlusterna minskade med motsvarande 1,2 GWh eller 9,6 ton minskad klimatpåverkan i form av CO2-ekvivalenter. Även om projektet är slut kommer arbetet med att utvärdera verktyget fortsätta och förhoppningsvis resultera i en ytterligare sänkt framledningstemperatur.

Nyfiken på att veta mer? Mer detaljerad information hittar du i vår informationsfolder.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon