Kort om oss

Vi är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen.

Affärsmässig samhällsnytta

Vi har avkastningskrav från våra ägarkommuner. Det betyder att delar av vår vinst går tillbaka till invånarna i form av kommunal service. Som kommunägt företag är vinstmaximering inte det primära. Istället handlar det om affärsmässig samhällsnytta, där vi med hänsyn till ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar säkerställer att kommuninvånarna får en så säker tillgång till energi som möjligt. I allt vi gör har vi ambitionen att se efter den långsiktiga samhällsnyttan så att du, vi och kommande generationer får samma, eller bättre, möjligheter.

Vilka är Kraftringen

Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Kommunernas ägande sker via holdingbolaget Kraftringen AB som i sin tur äger Kraftringen Energi AB där den operativa verksamheten drivs och organiseras.

Våra dotterbolag

Kraftringen Energi AB har tre helägda dotterbolag: Kraftringen Fiber AB, Kraftringen Nät AB och Kraftringen Service AB. Utöver detta finns tre delägda bolag: Billinge Energi AB, Skånska Energi AB samt Modity Energy Trading AB.

Våra kunder

Vi har cirka 280 000 energikunder.

Våra medarbetare

Vi har cirka 580 medarbetare som arbetar hos oss.

Vi erbjuder

Lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster.

Företaget i siffror

Antal anställda cirka 600
Elnätskunder cirka 125 000
Elhandelskunder cirka 145 000
Fjärrvärmekunder cirka 9 000
Fjärrkylakunder cirka 60
Gasnätskunder cirka 1 900
Gashandelskunder cirka 2 000
Fordonsgaskunder cirka 600
Fiberkunder (aktiva portar) cirka 10 000

Energiproduktion 2022

 
El 250 GWh
Fjärrvärme 1 000 GWh
Fjärrkyla 58 GWh

Energiförsäljning 2022

 
El 1 700 GWh
Fjärrvärme 900 GWh
Fjärrkyla 50 GWh
Gas 135 GWh

Vår företagskultur

Alla organisationer har en kultur. Vi ser det i våra invanda beteenden som grundar sig i våra samlade värderingar, attityder, normer och övertygelser. På Kraftringen har vi tillsammans arbetat fram våra värderingar som ska genomsyra allt vi gör; mod, ansvar och engagemang. Med hjälp av dessa arbetar vi för att leverera "energi för framtida generationer".

Mod

Kraftringen är ett kreativt och innovativt företag. Vi letar ständigt efter nya sätt att förändra och utveckla vår verksamhet, produkter och tjänster för att tillgodose våra kunders behov. Därför prioriterar vi projekt och samarbeten som bidrar till kunskapen om energi för framtida generationer.

Ansvar

Kraftringen är ett svenskt företag som ägs av kommunerna Lund, Lomma, Eslöv och Hörby, med anläggningar runt om i södra Sverige. Vi prioriterar att synas på de orter där vi är verksamma, främst i våra ägarkommuner. Vår inriktning är att vi stöttar föreningar och aktiviteter som har förankring och tydlig koppling till energi för framtida generationer i de orter som vi finns representerade. Prioriterade målgrupper för Kraftringen är barn och ungdomar. Vårt mål är att tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners skapa energi som leder utvecklingen av det hållbara samhället.

Engagemang

Vi på Kraftringen brinner för energi – i alla dess former! Därför är det viktigt för oss att de sponsringsaktiviteter vi genomför hjälper till att väcka en nyfikenhet om energi i omgivningen. Vi vill vara proaktiva och skapa en lärande miljö och detta vill vi spegla i våra sponsringssamarbeten och aktiviteter.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon