Bolagsordning för Kraftringen Energi AB (publ)

Bolagsordning för Kraftringen Energi AB (publ), 556100-9852

§ 1 Firma
Bolagets firma är Kraftringen Energi AB (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Lund.

§ 3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera, distribuera och handla med energi, att driva IT-kommunikation, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar för rörelsens behov, att äga och förvalta aktier och andelar i företag inom energisektorn samt att bedriva till rörelsen anknytande verksamhet.

§ 4 Ändamål
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder utveckla en god, allsidig och hållbar energiförsörjning.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Lunds, Eslövs, Hörby och Lomma kommuner möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 4 000 000 aktier och högst 16 000 000 aktier.

§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 9 och högst 11 ledamöter med lägst 3 och högst 9 suppleanter.
Styrelsen utses av bolagsstämman (efter nominering av kommunfullmäktige i Lunds, Eslövs, Hörby och Lomma kommuner) för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige.

§ 9 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Istället för revisor och revisorssuppleant får utses ett registrerat revisionsbolag. De av bolagsstämman utsedda revisorerna ska vara auktoriserade.

§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor har kommunfullmäktige i Lunds, Eslövs, Hörby och Lomma kommuner rätt att vardera utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev eller genom e-post tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska innehålla förslag till dagordning med numrerade ärenden och även ange det huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämma
Ledamot av kommunfullmäktige i Lunds, Eslövs, Hörby och Lomma kommuner äger rätt att närvara och yttra sig vid årsstämma.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter;
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag (i förekommande fall);
11. Information om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (1 januari – 31 december).

§ 15 Inspektionsrätt
Kommunstyrelserna i Lunds, Eslövs, Hörby och Lomma kommuner äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16 Hembud
Om en aktie har övergått – oavsett fångets art – till en ny ägare som inte tidigare är ägare i bolaget, ska aktien snarast hembjudas de övriga aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Anmälan ska även innehåll uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen.

När anmälan om akties övergång görs ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Styrelsen ska snarast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med anmodan till den, som önskar utöva lösningsrätt, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång. Lösen får inte ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Anmälan om lösningsanspråk ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Om aktien övergått genom försäljning ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. Om fånget skett på annat sätt än genom köp ska lösenbeloppet motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev slutligt bestämt.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

§ 17 Ändring av bolagsordningen
Bestämmelserna i denna bolagsordning får - förutom såvitt avser §§ 9, 11, 13 och 14 - inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lunds, Eslövs, Hörby och Lomma kommuner.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon