Miljöpolicy

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Det gör vi genom att ta ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt. Exempelvis fokuserar vi på lokala och hållbara energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen

Policyn är en integrerad del i koncernens ledningssystem. Syftet är att säkerställa att vi når målen i vår hållbarhetsstrategi:

- Vi tar ansvar för vårt samhälle, våra medarbetare och våra ägare

- Senast 2030 har Kraftringen nettonollutsläpp av växthusgaser

- Vi minimerar den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet

Vårt miljöarbete bidrar till högt förtroende hos våra kunder och samarbetspartners genom att:

  • Vi erbjuder våra kunder produkter och tjänster med så låg påverkan som möjligt på klimat och miljö.
  • Vi arbetar kontinuerligt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet och våra anläggningar samt vidtar åtgärder för ständiga förbättringar.
  • Vi arbetar systematiskt för att förebygga skador på människor, hälsa och miljö.
  • Vi bidrar aktivt till samhällets klimatomställning genom att ställa krav vid inköp och upphandling och därmed minska våra leverantörers miljöpåverkan.
  • Vi hanterar och nyttjar material samt restprodukter och restflöden på ett miljöriktigt sätt.
  • Vi tar ansvar för vår produktion och distribution genom att sträva efter att använda den ur miljösynpunkt bästa tekniken.
  • Vi lever upp till och överträffar helst gällande lagar, policys, regler och andra bindande krav som ställs på oss och vår verksamhet.
  • Vi utbildar och informerar våra medarbetare och chefer för att skapa en kultur som präglas av delaktighet, ansvar och engagemang för koncernens miljöarbete.
  • Vi förbättrar ständigt miljöledningssystemet för att uppnå bättre miljöprestanda.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon