Uppförandekod för medarbetare och leverantörer

Vår uppförandekod beskriver kort de etiska ställningstaganden vi har gjort inom koncernen. Den skapar ett gemensamt synsätt kring miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor och fastställer våra affärsetiska riktlinjer och hur vi ska förhålla oss till omvärlden. Tillsammans med reglerna för bolagsstyrning, våra policyer och riktlinjer, utgör den ett ramverk för vår koncern. Uppförandekoden finns tillgänglig för alla medarbetare via intranätet. Under 2019 och 2020 har samtliga medarbetare haft obligatorisk webbutbildning i uppförandekoden, samt spelat ”Kraftringenspelet”, ett spel med olika etiska dilemman tänkbara för vår verksamhet. Syftet med spelet är att diskutera och därmed levandegöra olika situationer man kan hamna i som medarbetare. En förkortad version av uppförandekoden finns längst ner på denna sida.

Nolltollerans mot korruption

För Kraftringen handlar arbetet mot korruption om att vi som affärspartner och arbetsgivare ska agera i linje med våra värderingar och med trovärdighet skapa förutsättningar för goda relationer. Vi upprätthåller en hög etisk standard och tolererar inte någon form av korruption.

Hur arbetar Kraftringen mot korruption?

Alla nyanställda genomgår en utbildning i uppförandekoden. För oss är det viktigt att alla fall av diskriminering inte bara ska hanteras, utan även inrapporteras och dokumenteras. I Kraftringens rutiner för visselblåsning framgår det hur och till vem man kan signalera misstankar om allvarliga missförhållanden eller oegentligheter. Rutinen omfattar samtliga anställda inom koncernen och syftar till att underlätta anmälan om misstänkta brott mot lagstiftning eller uppförandekoden. I rutinen framgår bland annat vilken typ av misstänkta oegentligheter eller brott som faller inom ramen för visselblåsning. Den beskriver även hanteringen av anmälningsskydd och personuppgifter samt tillvägagångssätt vid en anmälan. Anställda kan som första instans anmäla oegentligheter till sin närmsta chef. Skulle det vara den närmsta chefen som är problemet kan anmälan göras direkt till HR-avdelningen. Det går även att göra en anmälan anonymt till en oberoende, extern visselblåsarfunktion. Under 2020 har en händelse inrapporterats.

Uppförandekoden (i sin helhet), rutinen för visselblåsning och uppföranderegler för leverantörer finns tillgängligt för alla medarbetare via Kraftringens intranät. En förkortad version av uppförandekoden samt uppföranderegler för leverantörer finns att hitta nedan.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon