Arbetsmiljö- och elsäkerhetspolicy

En säker, hälsofrämjande och motiverande arbetsmiljö och en god elsäkerhet är viktiga strategiska områden för Kraftringen. I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete – fysiskt, organisatoriskt och socialt

Målsättningen med Kraftringens arbetsmiljö- och elsäkerhetsarbete är att erbjuda hållbara, hälsosamma, trygga och utvecklande förutsättningar för alla. På det sättet skapar vi en attraktiv arbetsplats, goda affärer och trovärdighet för vårt arbete att leda utvecklingen av det hållbara samhället.

Vi har en nollvision som innebär att ingen ska skadas allvarligt eller drabbas av ohälsa till följd av arbetet. Det möjliggör vi genom en tydlig struktur i det systematiska arbetsmiljöarbetet, ett proaktivt förhållningssätt, ständiga förbättringar och en lärande säkerhetskultur.

Vi gör detta genom att:

  • Affärsresultaten aldrig prioriteras på bekostnad av någons säkerhet eller hälsa; medarbetare, leverantörer eller allmänhet.
  • Stor vikt läggs på det förebyggande arbetet, vilket sker i dialog och nära samverkan mellan ledning, medarbetare, skyddsorganisation och företagshälsovård.
  • Vi arbetar strategiskt med den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön och har som mål att den årliga medarbetarundersökningen ska visa ständiga förbättringar. Medarbetarnas arbetsglädje och stolthet över arbetet är viktiga områden som mäts.
  • Ansvaret ligger hos linjeorganisationen och varje chef driver det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet, identifierar och hanterar risker, formulerar arbetsmiljömål och uppmuntrar en lärande säkerhetskultur. Här hanteras också ansvaret för att våra anläggningar byggs, drivs, underhålls och avvecklas på ett säkert sätt.
  • Varje medarbetare ges förutsättningar att känna till verksamhetens mål och vision, förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet, påverka sin egen arbetssituation och utveckla sin kompetens. Var och en bidrar aktivt till en säker och hälsosam arbetsplats genom att uppmärksamma brister, hantera risker, följa rutiner och förstå sitt bidrag till säkerhetskulturen.
  • Kränkande särbehandling, trakasserier, hot, våld, mobbning och diskriminering accepteras aldrig.
  • Lagstiftning och partsöverenskommelser ser vi som minimikrav. Vi strävar alltid efter att upprätthålla en högre nivå än detta.

Vi skapar en säker och hälsosam kultur när vi efterlever vår värdegrund Mod, Ansvar och Engagemang och agerar utifrån tre gyllene regler:

  • Vi avbryter arbete som utgör fara.
  • Vi tar personligt ansvar för vår egen och varandras arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.
  • Vi lär oss av våra tillbud och misstag.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon