Reducerad klimatpåverkan från egen produktion och energianvändning (scope 1-2)

Sedan 2018 är Kraftringens energiproduktion i det närmsta fossilbränslefri, vilket innebär att den mest uppenbara och akuta puckeln gällande växthusgasutsläpp från vår egen produktion är avklarad.

Vi har dock övriga utsläpp som måste reduceras. 2021 släppte vi ut knappt 5300 ton CO2e från vår egen produktion och genom vår egen energianvändning (scope 1 och 2 enligt GHG-protokollet – en internationell beräkningsstandard för växthusgasutsläpp.)

Ansats och status

Vi arbetar kontinuerligt med att reducera våra växthusgasutsläpp. De utsläpp vi har kvar kommer från vår energiproduktion och -distribution samt från vår egen energianvändning i kontor, anläggningar och fordon. De utsläpp vi inte kan reducera bort helt och hållet kommer vi att kompensera för genom negativa utsläpp, d.v.s. genom att koldioxid fångas in från atmosfären (neutraliseras) och lagras permanent (100+ år).

  • Vid förbränning av biobränsle avgår växthusgaserna koldioxid, lustgas och metangas. Koldioxiden binds upp av växter genom fotosyntesen och förutsätts således inte ge något klimatskadligt nettotillskott till atmosfären. Däremot innebär lustgasen och metangasen ett nettotillskott och ökad växthus effekt. Dessa utsläpp kan vi endast reducera till viss del genom driftoptimering.

  • Det fossila startbränsle vi historiskt använt för att sätta igång biobränsleförbränningen i våra kraftvärmeverk håller på att ersättas av fossilfritt alternativ. Startbränslet i Örtoftaverket är sedan november 2021 helt fossilfritt och detsamma kommer att gälla Återbruket från och med första halvåret 2022.

  • Vi minskar våra läckage av köldmedium genom att, vid nyetablering av värmepumpsanläggningar, välja lösningar vars köldmedium har relativt låg potentiell klimatpåverkan. Under kommande år planerar vi även att avveckla några av våra större, äldre värmepumpsanläggningar och ersätta dem med annan teknik, vilket kommer minska läckagen.

  • Vi minimerar läckaget av metangas från vårt gasnät, som redan idag är på förhållandevis låga nivåer, genom kontinuerligt underhållsarbete.

  • Merparten av de reservkraftaggregat vi har för att – även i nödsituationer – kunna leverera energi till samhället är typade för diesel, men håller på att fasas över till det fossilfria alternativet HVO. Det första steget i överfasningen genomfördes under 2021 i Lunds aggregat. Näst på tur är Eslövs aggregat.

  • Vi byter kontinuerligt ut våra personbilar till gasbilar, elbilar eller laddhybrider när avtal löper ut. I övriga fordonstyper, där el- eller gasdrivna alternativ inte finns att tillgå, övergår vi till det fossilfria alternativet HVO där så är geografiskt och arbetsmässigt möjligt. Vid utgången av 2021 kunde 82 % av våra personbilar köras på förnybart (el eller biogas), och HVO utgjorde 7 % av bränslet i dieseltypade fordon.

  • För att undvika läckage av SF6-gas köper vi numera bara in ställverk som är fria från gasen.

  • Några enstaka fastigheter där vi har verksamhet försörjs med energi som inte är helt fossilfri. Detta planerar vi att åtgärda under 2022.

Målsättningar

Senast 2030 ska Kraftringen ha nettonollutsläpp av växthusgaser.

Utvecklingsområden

Optimering av fjärrvärmeproduktionen, t.ex. avseende fukthalten i förbränningspannorna, kan eventuellt ske med ännu större hänsyn tagen till utsläpp av växthusgaser.

Samarbeten

Vi ökar vår kunskap om vår klimatpåverkan ur livscykelperspektiv dels genom att ta fram en miljövarudeklaration för vår fjärrvärme, dels genom att delta i Lokal Färdplan Malmö 2030, LFM30, där vi gör långtgående klimatberäkningar för anläggningsprojekt.

Styrdokument och ytterligare information

Ägardirektiv för Kraftringen AB
Personalhandbok

Hållbarhetsrisker

De växthusgasutsläpp vi har svårast att åtgärda är läckagen av köldmedium från värmepumpar och metangas från vårt gasnät. Vi hanterar detta genom att kontinuerligt bedriva förebyggande åtgärdsarbete, bl.a. inom ramen för vårt ISO 14001-certifierade miljöledningssystem. Vidare kan samhällets ökande efterfrågan på HVO, kombinerat med ett begränsat antal producenter, innebära minskad tillgång till bränslet. Vi följer marknadsutvecklingen och hanterar frågan efter hand.

Vill du veta mer? Här hittar du hela hållbarhetsrapporten för 2022!


Detta fokusområde bidrar till följande globala hållbarhetsmål: 3.4, 9.4, 13, 13.2, 17.14.

Hållbarhetsmål 3, 9, 13, 17.PNG

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon