Energieffektivisering hos kunder såväl som i egen verksamhet

Utsläppen av växthusgaser är direkt beroende av hur mycket energi samhället använder. Internationella energimyndigheten (IEA) menar att effektiviseringsåtgärder är det enskilt viktigaste verktyget vi har för att nå klimatmålen.

Detta resonemang stämmer också överens med den första åtgärden i den s.k. Energitrappan som vägleder Kraftringens arbete – där första steget är att minska energianvändningen. Detta gäller både den egna verksamheten och i form av energieffektiviseringserbjudanden till kunder.

Energitrappan_Hållbarhetsrapporten_2022.png

För att samhället både ska kunna minska klimatpåverkan behövs nya produkter och tjänster, utveckling av ny energiteknik och nya affärsmodeller för energibolag. Arbetet behöver utgå från den så kallade Energitrappan, vilken innefattar energieffektivisering, återvinning av restenergi, produktion av förnybar energi och utfasning av fossil energi.

Ansats och status

För att hjälpa våra kunder att identifiera möjliga effektiviseringsåtgärder erbjuder vi energikartläggningar och energideklarationer. Vidare erbjuder vi tjänster som gynnar smart energianvändning, såsom fysisk optimering, digital övervakning och styrning av energisystem. För vår egen del är energianvändningen, och därmed effektiviseringspotentialen, störst inom vår produktions- och distributionsverksamhet.

  • Under 2021 har antalet kunder som väljer komfortavtal ökat. Detta avtal innebär att kunden köper en viss inomhustemperatur – en komfortnivå – till ett fast pris och att Kraftringen helt tar över optimering och drift av energisystemet. Intresset gör att vi kommer fortsätta att vidareutveckla konceptet.

  • Vi har ett särskilt fokus på bostadsrättsföreningar eftersom vi ser att dessa har stor potential samtidigt som de inte har lika etablerade arbetssätt kring energieffektivisering som större fastighetsbolag.

  • Värmeförluster i våra fjärrvärmenät minimeras genom temperaturoptimering och sedvanligt underhåll av ledningar. Sedan 2019 har en ny programvara för temperaturoptimering lett till motsvarande 1,2 GWh i reducerade förluster per år. Under perioden 2020-2023 fokuserar vi på stilleståndsenergi inom vår egen produktion.

  • Energieffektivisering inom elnätsverksamheten handlar framför allt om att minska distributionsförlusterna i näten, vilka motsvarar 3,5 % av vad vi skickar ut. Förlusterna är svåra att påverka, men tomgångs- och belastningsförluster i transformatorstationer kan undvikas till viss del beroende på design. Detta styrs bl.a. av EU:s ekodesigndirektiv som trädde i kraft i Sverige under 2021.

Målsättningar

Mellan 2022 och 2030 ska Kraftringen minska energianvändningen hos de BRF:er och fastighetsägare (ej villor) som ingår i vår värmemarknad med minst 10 %.

Utvecklingsområden

  • Genom digitalisering och utveckling av systemstöd kommer vi automatisera bearbetningen och analysen av våra kunders energidata. Detta möjliggör systematisk identifiering av avvikande energianvändning och mer proaktiv kundkontakt.

  • Uppföljning av energistatistik och optimering av energianvändning kan integreras ännu tydligare i produktionsoptimeringen.

  • Energieffektiviseringsarbetet inom anläggningsförvaltningen kan struktureras ytterligare.

Samarbeten

Vi samarbetar med andra lokala energibolag för att utbyta erfarenheter kring energieffektiviseringsfrågor.

Hållbarhetsrisker

Vår möjlighet att hjälpa våra kunder med energieffektivisering är beroende av kundernas målsättningar och ambitioner. Vi gynnar höga målsättningar genom att kontinuerligt utveckla attraktiva erbjudanden. Gällande vår interna energieffektivisering är den största risken att vi inte skulle kunna avsätta resurser specifikt för energieffektiviserande åtgärder. Detta hanterar vi genom att integrera energieffektivisering i normalt driftoptimeringsarbete.

Vill du veta mer? Här hittar du hela hållbarhetsrapporten för 2022!


Detta fokusområde bidrar till följande globala hållbarhetsmål: 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 9.2, 9.4, 11.1, 11.6, 12, 12.2, 13.

Hållbarhetsmål 7, 8, 9, 11 12, 13.PNG

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon