Så tar vi ansvar för Klimatfrågorna

Senast 2030 ska vi ha nettonollutsläpp av växthusgaser

Våra utsläpp har minskat med 97 % i scope 1 och 2 sedan 2007

Klimatet är en del av miljöfrågorna men har vi valt att skapa en egen kategori, enbart för denna fråga, eftersom den är så viktig. Därigenom får klimatet en särskild plats i vårt hållbarhetsarbete. På Kraftringen har vi länge fokuserat på klimatarbetet och sedan 2007 har vi sänkt våra  växthusgasutsläpp i scope 1 och 2 med 97 %.

Vårt övergripande klimatmål

Mål klimat.png

Vad påverkar klimatet?

Klimatet påverkas av hur mycket växthusgaser som släpps ut. Omfattningen av klimatets förändring beror därför på hur framgångsrik begränsningen av växthusgasutsläppen blir. Det finns olika sorters växhusgaser och inte alla påverkar klimatet negativt.

Antropogena utsläpp d.v.s. av människan orsakade utsläpp av växthusgaser, bidrar till en ökad växthuseffekt och uppvärmning av jorden. De växthusgaser som har potential att påverka klimatet negativt är:

 • Koldioxid som härstammar från fossila källor (CO2)
 • Metangas (CH4)
 • Lustgas (N2O)
 • Ofullständigt halogenerade fluorkarboner (HFC, som ofta används som köldmedier)
 • Fluorkarboner (FC)  
 • Svavelhexafluorid (SF6-gaser)

Koldioxid som härstammar från icke-fossila källor, t.ex. från förbränning av biomassa, kallas för ”biogen” koldioxid och påverkar inte klimatet negativt. Detta beror på att biogen koldioxid ingår i kolets korta kretslopp och binds upp av gröna växter med hjälp av solljus och vatten genom fotosyntesen. Biogen koldioxid ingår med andra ord i balansen för den naturliga växthuseffekten och är ofarlig för klimatet.

Den globala temperaturhöjningen ligger redan idag nära 1 °C och de utsläpp som hittills redan gjorts gör att världen kommer hamna nära Parisavtalets 1,5 °C-mål.

Vi kan vara föregångare i det svenska klimatarbetet

Sveriges nationella mål är att nå nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045.  Flera sektorer i samhället kommer av praktiska och ekonomiska skäl inte att kunna nå minskade utsläpp. Därför bör de företag som kan gå före också göra det. Vi på Kraftringen vill vara ett av föregångsföretagen och vår bedömning är att vi har goda möjligheter att genomföra de åtgärder som krävs för att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser inom vår egen verksamhet till senast 2030.

Tio fokusområden för att nå vårt klimatmål och dessutom hjälpa samhället att öka sin klimatprestanda

 1. Reducerad klimatpåverkan från egen produktion och energianvändning (scope 1-2)
 2. Energieffektivisering
 3. Grön energihandel
 4. Effektiv hantering av samhällets restvärme
 5. Negativa växthusgasutsläpp
 6. Hållbar omställning i industrin
 7. Tillförsel av förnybar elproduktion i energisystemet
 8. Reducerad klimatpåverkan från leverantörskedjan (scope 3)
 9. Hållbar omställning i transportsektorn
 10. Effektivt utnyttjande av samhällets restflöden till energiproduktion

I hållbarhetsrapporten för 2022 kan du läsa mer om respektive fokusområde.

Kraftringen har minskat utsläppen i scope 1 och 2 med 97 % sedan 2007

Kraftringens växthusgasutsläpp 2007-2023.jpg

Kraftringens växthusgasberäkningar enligt GHG-protokollet.

 • 2010 ökade scope 1 p.g.a. ombyggnationer, driftstörningar och ökad naturgasanvändning i produktionsverksamheten.

 • 2014 minskade scope 1 p.g.a. att vi invigde Örtoftaverket. Scope 2 ökade p.g.a.att vi inkluderade våra anläggningars elanvändning i beräkningen.

 • 2015 ökade scope 1 p.g.a.ett större köldmedieläckage. Scope 2 minskade p.g.a.att vi bytte till förnybar el i våra anläggningar.

 • 2016 minskade scope 2 p.g.a. att vi började kompensera våra elnätsförluster med förnybar el.

 • 2018 minskade scope 1 p.g.a. att vi slutade använda torv i vår produktion.

 • 2021 ökade scope 3 p.g.a. att vi inkluderade fler poster i beräkningen, vilket förtydligar hur vi kan påverka våra leverantörskedjor.

 • 2023 ökade scope 3 p.g.a. att vi utvidgat systemgränsen ytterligare

2010 hade vi en utsläppstopp på 155 000 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Sedan dess har utsläppen av växthusgaser från vår verksamhet minskat till dagens 26 079 ton.

Bakom de reducerade koldioxidutsläppen ligger en medveten satsning på att minska användningen av fossila bränslen och öka andelen förnybara bränslen och återvunnen restvärme i vår produktion. Sedan 2018 är vi helt fossilbränslefria i vår produktion av el, värme och kyla. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med att begränsa våra växthusgasutsläpp.

Vad är en koldioxidekvivalent?

Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett sammanvägt mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika växthusgaser bidrar olika mycket till växthuseffekten och global uppvärmning. Måttet koldioxidekvivalenter för en växthusgas anger hur mycket fossil koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma påverkan på klimatet.

FN:s Globala mål för hållbar utveckling handlar om vår och planetens gemensamma framtid. På Kraftringen har vi valt att koppla vår affärsstrategi direkt till målen. Vi har dessutom förbundit oss att efterleva de tio principerna i FN:s Global Compact - principer som är kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon