Så arbetar vi med hållbarhet

Långsiktig hållbarhet är en integrerad del av Kraftringens affärsstrategi och verksamhetsstyrning. Vår målbild är att vara en ledare inom hållbar energi. Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör, från styrelse till leverantörer och från första idé till färdig produkt.

För att styra hållbarhetsarbetet och skapa fokus på de, för våra intressenter, viktigaste hållbarhetsfrågorna, följer vi en systematisk process. Denna process hjälper oss att svara på vad som ingår i begreppet ”hållbar energi” och vad det innebär att vara just ”ledare inom hållbar energi”.

Avsikten med hållbarhetsprocessen är att agera lyhört, stärka både bredd och spets i vårt hållbarhetsarbete och skapa förutsättningar för att löpande följa och kunna ompröva Kraftringens målsättningar i en snabbt föränderlig omvärld.

Hållbarhetsprocessen.png

• Hållbarhetsprocessen inleds på en strategisk nivå, där vi kartlägger vilka frågor som är viktigast för årets kommande hållbarhetsarbete. Detta görs med utgångspunkt i de förväntningar som finns på vårt företag från exempelvis kunder, ägare, nationella och internationella lagar och regler och utfallet är ett antal fokusområden. Fokusområdena delas in i de tre övergripande kategorierna Klimat, Miljö och Samhället, ägare & medarbetare.

• Samtliga fokusområden värderas utifrån reell eller potentiell påverkan på Kraftringens affär, samt utifrån intressenternas förväntningar och farhågor inom området. Denna kartläggning och värdering görs gemensamt av Kraftringens ledningsgrupp och kunniga inom företaget. Gemensamt för alla fokusområden är att de har en väsentlig social, miljömässig eller ekonomisk påverkan på företaget och/eller samhället i stort.

• När samtliga fokusområden har förankrats i verksamheten görs en analys av pågående arbete och status inom respektive område. Hållbarhetsprocessen går därmed in i en taktisk fas, där nya mål och handlingsplaner kan utvecklas vid behov. Särskild uppmärksamhet får de fokusområden där identifierade pågående aktiviteter ligger långt ifrån intressenternas förväntan.

• Även förändringar i form av kompetensutveckling eller organisatoriska förändringar kan ske.

• När det säkerställts att det finns målsättningar och handlingsplaner inom samtliga fokusområden övergår hållbarhetsprocessen till sin operativa fas. Nu genomförs handlingsplanerna.

Som en del i, eller som ett komplement till hållbarhetsprocessen är följande särskilt viktigt för hållbarhetsarbetet:


Genom att integrera hållbarhetsaspekterna i affärsplanen, och med ett systematiskt förbättringsarbete, vill vi på Kraftringen visa att vi tar hållbarhet på allvar. Genom att skapa medvetenhet inom vår egen organisation har vi större möjlighet att skapa produkter, tjänster och koncept som är i samklang med samhällets strävan.

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och fördjupa dig inom hållbarhetsarbetets fokusområden i vår hållbarhetsrapport.

Intressenter

Omvärldens förväntningar på Kraftringen som en samhällsengagerad aktör blir allt tydligare. För att förstå vilka krav och förväntningar som finns på oss genomför vi intressentanalyser och intressentdialoger.

Som kommunägt energibolag har vi en både given och viktig roll i samhällsutvecklingen – inte minst vad gäller hållbarhetsfrågor. För att lyckas med hållbarhetsarbetet för vi dialoger och har samarbeten med andra aktörer, såsom kunder, samarbetspartners, myndigheter, högskolor, kommuninvånare och medarbetare. Dialogerna kan ske i form av djupintervjuer eller enkäter med återkoppling, eller i form av samverkansmöten och kundevent där vi pratar om allt från Kraftringens roll i samhället, leveranssäkerhet, energieffektivisering och långsiktiga affärsrelationer. Alla som på något sätt påverkar och/eller påverkas av Kraftringens verksamhet, produkter och tjänster, kallas för ”intressenter”.

Att kartlägga intressenter som är relevanta för Kraftringens strategiska inriktning, och ta reda på deras behov, krav och förväntningar på oss, är ett viktigt moment inom ramen för vårt proaktiva kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Att varje affärs- och verksamhetsområde i vår organisation årligen gör en intressentanalys är ett krav för ISO-certifieringen av våra ledningssystem.

Informationen som framkommer genom intressentdialogerna hanteras i organisationens affärs- och verksamhetsplaner med mål, aktiviteter, mätetal eller annan uppföljning för att säkerställa att vi dels tillgodoser behoven/kraven, dels uppnår önskad effekt. Kunskapen utgör också underlag till den årliga översynen av Kraftringens miljöaspekter (positiva såväl som negativa) och risk- och möjlighetsanalyser inom arbetsmiljö, som också dessa utgör viktiga underlag till våra affärs- och verksamhetsplaner.

Sammantaget är informationen och kunskapen från intressentanalyserna och -dialogerna viktiga delar i vår verksamhetsutveckling och vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsrisker

Hållbarhet – att överleva långsiktigt som företag och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle – ska vara en integrerad del av Kraftringens affär och verksamhet.

Det innebär att ekonomisk, miljömässig och social långsiktighet inkluderas i såväl affärsupplägg i dialog med kund och partners som internt i koncernens målstyrning och processutveckling.

Sedan 2021 följer vi en systematisk hållbarhetsprocess som hjälper oss att svara på vad som ingår i hållbarhetsbegreppet och vad det innebär för oss att leva upp till vår ambition att vara ”ledare inom hållbar energi”. Hållbarhetsprocessen inleds med att vi kartlägger vilka frågor som är viktigast för årets kommande hållbarhetsarbete och utfallet är ett antal fokusområden. Vart och ett av fokusområdena beskrivs i vår hållbarhetsrapport. Beskrivningarna innefattar bland annat ett stycke om ”hållbarhetsrisker”. Häri beskrivs vilka faktorer som riskerar att försvåra för oss att lyckas med ambitionen i fokusområdet.

Genom att arbeta systematiskt med risker skapas medvetenhet om olika hållbarhetsaspekter i verksamheten och möjlighet till förebyggande arbete.

Så arbetar vi med risker

Kraftringen exponeras för risker inom verksamheten och i leverantörs- och entreprenadkedjan. Det finns också risker och möjligheter kopplade till våra produkter och erbjudanden gentemot kund. Vi arbetar systematiskt för att identifiera, värdera, hantera och följa upp finansiella, miljömässiga och sociala risker. De risker som identifieras listas och värderas. För varje risk som bedöms vara betydande etableras en åtgärdsplan i syfte att eliminera risken eller minimera eventuella konsekvenser. Genom riskbedömning och efterföljande hantering kan vi arbeta förebyggande och undvika eller minska effekterna av händelser som annars kan leda till exempelvis personskador, kundklagomål och/eller ekonomiska förluster. Nedan beskrivs i korthet hur risker i olika delar av verksamheten styrs och hanteras.

  • Finansiella risker hanteras via vår Finanspolicy och Riktlinjer för riskhantering.

  • Risker kopplade till yttre hot och säkerhetsskydd identifieras i en säkerhetsskyddsanalys med kopplade handlingsplaner.

  • Risker kopplade till informationssäkerhet hanteras via våra Riktlinjer för IT.

  • Miljö- och arbetsmiljörisker hanteras i Kraftringens ledningssystem för respektive område.

  • Risker kopplade till leverantörskedjan hanteras via vårt kravställande på leverantörer, exempelvis via Kraftringens uppföranderegler för leverantörer samt vid leverantörsutvärderingar.

  • Kraftringens uppförandekod styr bland annat riskområden inom miljö, antikorruption, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden och sprids genom utbildning och ständig dialog i verksamheten.

Ledningssystem ISO

Miljöledning

Lunds Energi blev 1998 ett av de första energiföretagen i Sverige att använda ett ISO-certifierat miljöledningssystem. Idag heter vi Kraftringen och är, tillsammans med våra dotterbolag, miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001:2015. Miljöledningssystemet är vårt verktyg för att arbeta systematiskt och strukturerat både med de miljökrav som ställs på verksamheten och med den miljöpåverkan som uppstår genom vår verksamhet, våra produkter och tjänster samt i leverantörsledet. Miljöledningssystemet beskriver också hur vi ska agera i olika situationer, samt hur vi ska följa upp vårt miljöarbete och kunna dra lärdomar och sprida goda exempel.

Kraftringen Energi AB koncern certifikat miljöledning ISO 14001

Kraftringen Service AB dottercertifikat miljöledning ISO 14001

Kraftringen Service AB dottercertifikat miljöledning ISO 14001 ENG

Billinge Energi AB dottercertifikat miljöledning ISO 14001 

Skånska Energi AB dottercertifikat miljöledning ISO 14001 

Kvalitetsledning

Kraftringen Service AB är certifierat enligt standarden ISO 9001:2015 som är paraplyet för alla ISO-standarder och även den vanligast förekommande ISO-standarden. Kvalitetsledningssystemet är vårt verktyg för att arbeta förebyggande, systematiskt och strukturerat med planering, genomförande, utvärdering och åtgärder inom våra verksamhetsprocesser. Systemet hjälper oss att ständigt förbättra och justera verksamheten och därmed kunna möta våra kunders och intressenters behov.

Kraftringen Service AB certifikat kvalitetsledning ISO 9001

Kraftringen Service AB Certificate ISO 9001 ENG

Arbetsmiljöledning

Vi har ett systematiskt och proaktivt arbetsmiljöarbete och är certifierade enligt den internationella ledningssystemstandarden för arbetsmiljöarbete, ISO 45001:2018. En viktig del av Kraftringens strategi är att vara en attraktiv arbetsplats med tydligt fokus på att alltid sätta säkerhet och välmående främst. För oss är vår egen, våra kollegors och våra leverantörers säkerhet av högsta prioritet. Vår arbetsmiljö- och elsäkerhetspolicy utgår ifrån vår nollvision som innebär att ingen ska skadas allvarligt eller drabbas av ohälsa till följd av arbetet.

Kraftringen Energi AB koncern certifikat arbetsmiljöledning ISO 45001

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon